Miljögifter från slam
Report, 2009

- Slam från reningsverk samlar upp kemikaliesamhällets miljögifter och kan därför inte få spridas - Globaliseringens konsumentprodukter och massor av mediciner har gjort slammet alltmer riskabelt - Certifiering enligt REVAQ hindrar inte att spridning av slam medför miljöförgiftning - Tekniskt väl kontrollerad förbränning förstör effektivt smittämnen och miljögifter och ger bioenergi - Apatit från malmbrytning erbjuder renare fosfat med mindre kadmium än slam - Slamspridning på odlingsmark kan hota lantbruk och livsmedel via kemisk förorening

förbränning

miljömål

mediciner

reningsverk

kemikalier

avlopp

fosfor

slam

Author

Göran Petersson

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Chemical Environmental Science

Subject Categories

Environmental Sciences

More information

Created

10/7/2017