Lean construction – nuläget
Forskningsprojekt, 2021 – 2022

Detta projekt avses utförs som en systematiskt forskningsbaserad undersökning av svensk byggbranschs användning av lean construction. En färsk produktivitetsmätning (Koch et al. 2020) och en litteraturstudie uppvisar ett stort behov för en revitalisering av lean i byggprocesser. I projektet görs en enkätstudie av branschgrupp 41 (”Byggande av hus”), branschgrupp 42 (”anläggningsarbeten”), och branschgrupp 43 (”specialiserad bygg- och anläggsverksamhet”). Utifrån läget genomförs därefter framåtblickande workshops. Integrated project delivery introduceras där det är relevant. Projektet följs av en expertgrupp bestående av representanter från PEAB, NCC och JM, samt en referensgrupp med ledamöter från Byggföretagen (inbjudna), Installationsföretagen och FoUVäst. Detta förprojekt är planerat som det första steget i ett projekt ”Lean Construction - nuläget och vägen framåt”, där nästa steg är ett utvecklingsprojekt om framtidiga produktionsstrategier för entreprenörer.

Deltagare

Dimosthenis Kifokeris (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

F. O. Peterson & Söner Byggnadsaktiebolag

Göteborg, Sweden

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 13898
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Projekt-id: 183
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30