Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Projektet syftar till att öka svenska lärosätens förmåga till stärkt samverkans och samhällsansvar, att få ut mer nyttiggörande och genomslag i samhället av de satsningar på universitet och högskolor som görs (”output”) utan att öka mängden anslagsmedel (”in-put”), att öka kvaliteten i lärosätenas forskning och utbildning samt att framtidssäkra lärosätenas möjlighet att bedriva sin verksamhet utan att inskränkas av immaterialrättsliga hinder. Ett grundläggande syfte är att tillse att lärdomarna från KMP-programmet nu implementeras brett i lärosätena.


Projektets övergripande mål är att utveckla lärosätenas och sektorns samverkansansvar och värdeskapande för samhället genom att implementera praktiskt tillämpbara arbetssätt för identifiering, värdering och nyttiggörande av kunskapstillgångar för att möjliggöra ökat samverkans- och samhällsansvar. Detta skall ske utifrån den position i området som varje lärosäte befinner sig i idag och utan att lärosätena skall behöva frångå grundläggande akademiska värden om öppenhet och oberoende.

Deltagare

Karolina Partheen (kontakt)

Enhetschef vid Forsknings- och samverkansstöd

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

Karlstads universitet

Karlstad, Sweden

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Linnéuniversitetet

Växjö, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Malmö universitet

Malmö, Sweden

Mittuniversitetet

Sundsvall, Sweden

Örebro universitet

Örebro, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Swedish Incubators & Science Parks

Stockholm, Sweden

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06