Kolväten i Västsveriges luft
Rapport, 1983

Rapporten ger bestämningar av omgivningshalter av kolväten i regional marknära luft. Provtagningar skedde under flera timmar såväl dag som natt. Efterföljande analyser gjordes med gaskromatografi i laboratorium. Bensen påvisades som dominerande aromatiskt kolväte. Detta förklaras av dess högre flyktighet och långsammare fotokemiska omsättning jämfört med alkylbensener. Typiska lägsta halter av bensen var 0,9 och 0,3 mikrogram per kubikmeter luft under dag respektive natt.

bakgrundshalter

luftföroreningar

utsläppskällor

spridning

atmosfärkemi

oxidanter

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06