Kolväten i Göteborgsområdets luftmiljö
Rapport, 1979

Bensen, toluen, xylen och andra aromatiska kolväten förekommer i mätbara mängder överallt i Göteborgsområdets luftmiljöer. Bilavgaser utgör den helt dominerande källan till befolkningens exposition för dessa kolväten. Bilavståndet har en avgörande betydelse för luftföroreningar från bilavgaser vilket ger mycket stora möjligheter till förbättringar. Utefter gångbanor och cykelbanor och vid hållplatser och andra samlingspunkter ger en separation på 50-100 m från bilar en expositionsminskning till ca en tiondel.

luftföroreningar

Göteborg

parkeringshus

hållplatser

bilavgaser

trafikmiljö

cykelbanor

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Miljömedicin och yrkesmedicin

Mer information

Skapat

2017-10-06