Slam och Miljö i Europa
Rapport, 2014

Slam från reningsverk får ett alltmer komplext och miljöfarligt innehåll av miljögifter, smittämnen och medicinska gifter. Deponering av detta miljöfarliga avfall på odlingsmark framstår som helt oacceptabel. Rapporten ger en jämförande översikt av läget i några europeiska nationer. Schweiz och Nederländerna har helt stoppat slamspridning och övergått till förbränning. Tyskland förbränner mest slam i Europa. Sverige har de senaste åren haft en ohållbar utveckling med ökad slamspridning utan prioritering av slamförbränning. Regering och kommuner behöver nu omgående stoppa slamspridning och i stället använda överkapacitet vid anläggningar för avfallsförbränning. Detta kan förhoppningsvis rädda anseende och förtroende för lantbruk, livsmedel, miljöteknik och miljöpolitik i Sverige.

reningsverk

smittämnen

miljöfarligt avfall

giftfri miljö

livsmedel

lantbruk

fosfor

miljögifter

läkemedel

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Annan naturresursteknik

Hälsovetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06