Biobränsle från hushållsavfall
Rapport, 2004

Förbränning med utvinning av el och fjärrvärme är det miljömässigt klart bästa alternativet för hushållens källsorterade matavfall. Biogasutvinning är ett sämre alternativ än förbränning, om energiutbytet och de problem som är förknippade med rötresten beaktas. Storskalig kompostering är ohållbar med hänsyn till föroreningsrisker och bör avvecklas för hushållsavfall. Det är tveksamt om småskalig kompostering ger någon miljövinst om miljöanpassad förbränning finns som alternativ. Hushållens källsortering bör ställas om till biobränsleistället för komposterbart avfall. Utsorterat biobränsleavfall kan klara en viktig del av den miljömässigt eftersträvade omställningen till förnyelsebara energikällor.

miljögifter

konserveringsmedel

kompostering

växthusgaser

bioenergi

källsortering

biogas

Förbränning

bekämpningsmedel

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Maria Olsson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06