Kemisk Miljövetenskap, 6:e upplagan
Bok, 2006

Denna kursbok har utarbetats för och används i grundläggande kurser i Kemisk Miljövetenskap inom utbildningsprogrammen för kemiteknik och bioteknik vid Chalmers tekniska högskola. Boken har också använts vid andra universitet och högskolor. Den har medvetet skrivits faktatät för att motverka miljöämnets tidigare flumstämpel och för att hålla bokens omfång och pris på studentvänlig nivå. Författaren Göran Petersson återfinns som professor i Kemisk Miljövetenskap vid institutionen för Kemi- och Bioteknik på Chalmers. Som huvudansvarig för Kemisk Miljövetenskap har Göran Petersson tillsammans med docent Olle Ramnäs drivit utbildning och forskning under mer än 20 års tid. Forskningens tyngdpunkt har legat på miljöanpassning av produkter och verksamheter med analytiska studier av kemiska ämnen i luft som utgångspunkt. Den har lett fram till ett tjugotal licentiat- och doktorsexamina. Forskningen har fokuserats på problem av stort allmänintresse och uppmärksammats i hundratals inslag i tidskrifter och nyhetsmedia. Under de senaste åren har Göran Petersson alltmer inriktat sig på ekologisk-kemiska hälsofrågor.

luftföroreningar

försurning

kretslopp

fotooxidanter

miljögifter

kolväten

ekologi

ozonskikt

växthuseffekt

material

ekologisk medicin

kemprodukter

eutrofiering

miljöskydd

ekotoxikologi

klorföreningar

bränslen

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

91-7197-753-8

Mer information

Skapat

2017-10-08