Miljögifter från slam
Rapport, 2009

- Slam från reningsverk samlar upp kemikaliesamhällets miljögifter och kan därför inte få spridas - Globaliseringens konsumentprodukter och massor av mediciner har gjort slammet alltmer riskabelt - Certifiering enligt REVAQ hindrar inte att spridning av slam medför miljöförgiftning - Tekniskt väl kontrollerad förbränning förstör effektivt smittämnen och miljögifter och ger bioenergi - Apatit från malmbrytning erbjuder renare fosfat med mindre kadmium än slam - Slamspridning på odlingsmark kan hota lantbruk och livsmedel via kemisk förorening

förbränning

miljömål

mediciner

reningsverk

kemikalier

avlopp

fosfor

slam

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07