Antioxidanter från vedeldning
Rapport, 2003

Ökad småskalig vedeldning har ifrågasatts med hänvisning till utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. I detta projekt har förekomsten av fenoliska antioxidanter i vedrök studerats vilket bidragit till ett mer positivt synsätt på vedeldning. Antioxidanterna utgörs främst av metoxifenoler från vedens lignin. Dimetoxifenoler från lövved har starkast antioxidanteffekt. Vid förbränningstemperaturer under 800 grader och särskilt vid pyrande förbränning utgör metoxifenolerna normalt en huvuddel av rökens organiska ämnen. De flesta metoxifenoler kondenserar ut vid avkylning och finns i partikelform i omgivningsluft. De fenoliska antioxidanterna åtföljs av nästan lika höga halter av sockerarten 1,6-anhydroglukos som bildas från vedens cellulosa.

pellets

förbränning

masspektrometri

gaskromatografi

fenoler

lövved

vedrök

partiklar

träpellets

pyrolys

metoxifenoler

barrved

trivseleldning

PAH

kolväten

bensen

ved

Författare

Jennica Kjällstrand

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Maria Olsson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08