FANG - Fläktalternativ för nästa generations motorer
Research Project, 2019 – 2022

Syfte och mål: Projektet "FläktAlternativ för Nästa Generations motorer" avser att studera andra generationens civila motorer med växlad fläkt. Syftet är att stödja GKNs utveckling av lågtryckskomponenter till motorer för ersättare till dagens dominerande A320 och B737, genom att utveckla systemkunskap inriktad på de större fläktar med lågt tryckförhållande som kommer i dessa och senare flygplan.
Målet är att identifiera och utvärdera de innovationer som krävs för att dessa motorer skall ge lägre buller, hanterbar vikt och 10-15% lägre energiförbrukning och emissioner. Förväntade effekter och resultat: Metoder för att utvärdera lågtryckssystem till framtida flygmotorer, speciellt avseende funktionsmarginaler, aerodynamik, buller och mekanik. Detaljstudier av hur en flygplansmotor används i start och landningsfaser med avseende på krav på motorn avseende distortionstålighet och accelerationstider. Jämförelse av olika tekniska alternativ för fläktar med lågt buller och hög verkningsgrad. Speciellt skall studerades hur elektriska funktioner i motorn med effekter upp till 10% av motorns, sk mikrohybridisering, kan förbättra motorns övergripande egenskaper. Upplägg och genomförande: Projektet är en teoretisk studie som skall genomföras i stark samverkan med projektet NFFP-projektet ITAP (motorintegration för civila flygplan) samt med GKNs produktplanering och förprojektering. Arbetet drivs i fyra paket, modeller för övergripande egenskaper, koncept, geometri och aerodynamik samt mekanik. Projektets svårighet ligger dels i dess multidisciplinära natur som öppnar för samarbeten med andra projekt, samt den tekniska svårigheten med bullerberäkningar där vi avser att bygga vidare på metoder utvecklade på Chalmers i bl a projektet ULTIMATE.

Participants

Tomas Grönstedt (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2019-02747
Funding Chalmers participation during 2019–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2022-12-15