Lighthouse-samverkansplattform för sjöfartsFoI
Research Project , 2021 – 2024

Syfte och mål: Lighthouse är en plattform för samarbete och kunskapsutbyte inom forskning och innovation för en konkurrenskraftig hållbar sjöfart. Lighthouse verksamhet baseras på näringens och samhällets behov. Detta Vinnova-projekt ska stödja Lighthouse koordinerande roll genom medfinansiering av fokusgrupper för specifika aktuella frågor och ett ökat arbete med att engagera och involvera små och medelstora företag.
Förväntade effekter och resultat: Lighthouse ambition avseende effekter och resultat är att genom utvecklad och breddad samverkan inom sjöfartsforskning- och innovation engagera fler aktörer, inklusive små och medelstora företag, och att bättre adressera behov och genomföra fler projektidéer till nytta för näring och samhälle. Upplägg och genomförande: Lighthouse skapar fokusgrupper inom aktuella frågor för att möjliggöra för fler aktörer att delta, för att kunna gå djupare i frågor och fånga upp behov och för att skapa en bra miljö för att generera och initiera genomförande av konkreta åtgärdsförslag och projektidéer. Lighthouse ska även öka deltagandet från små och medelstora företag i LH verksamhet genom att erbjuda medverkan i nätverk och fokusgrupper, och genom att stödja och delta i driften av den digitala innovations- och samverkansplattformen SARGASSO.

Participants

Åsa Burman (contact)

at [M2 verksamhetsstöd]

Funding

VINNOVA

Project ID: 2021-01582
Funding Chalmers participation during 2021–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2021-10-15