The role of algae in sustainable food systems- a knowledge synthesis of the nutritional quality and environmental impact
Research Project, 2021

Alger är spännande råvara från vatten ofta framhålld som en hållbar grupp av livsmedel med låg miljöpåverkan och goda hälsoegenskaper. Framtidens utbud och konsumtion av alger för humankonsumtion förväntas öka både i Sverige och globalt. Alger har många fördelaktiga egenskaper, både som källa till viktiga näringsämnen och ur produktionsynpunkt med en lång odlingssäsong och litet eller inget behov av jordbearbetning och insatsmedel som gödsel, bekämpningsmedel och bevattning. Flera kommersiella aktörer står idag redo att ta sig an utmaningen att utveckla livsmedel av alger för den svenska och nordiska marknaden. En ökad inhemsk produktion av alger skulle kunna utgöra basen för en helt ny svensk livsmedelssektor med god lönsamhet och konkurrenskraft som kan bidra till mer hållbara livsmedelssystem.För att vägleda en hållbar produktion och konsumtion av alger krävs ökad kunskap om miljöpåverkan från produktionen samt om de hälsoeffekter som kan erhållas, såväl positiva som negativa, något som styrs av innehåll av näringsämnen och potentiellt toxiska ämnen ihop med kroppens förmåga att ta upp dessa. Idag saknas en sammanställning över hur olika arter av alger, och produktionssystem för dessa skiljer sig avseende påverkan på miljön och på vår hälsa. I detta projekt kommer vi därför att ta fram en kunskapssammanställning över både algers miljöpåverkan och hälsepåverkande egenskaper. Inledningsvis kommer vi att inkludera ett stort antal mikro- och makroalger i vår genomgång, men senare kommer vi att fokusera vår datainsamling och kvantitativa analys till de arter som är eller kan antas bli viktigast ut ett europeiskt perspektiv. Algers miljöpåverkan och näringsinnehåll kommer att kartläggas både separat och i kombination för att identifiera potentiella konflikter och synergier mellan olika hållbarhetsperspektiv. Fokus kommer att ligga på produktionen, men även omfatta senare steg i kedjan som processning och, om möjligt, tillagning. Målet är att kartlägga skillnader i miljöpåverkan, näringsinnehåll och innehåll av hälsovådliga ämnen mellan arter, produktionssystem och tekniker. Projektet kommer att ge en överblick av dagens kunskapsläge och identifiera vilka kunskaps- och dataluckor som behöver fyllas för att ge bättre vägledning för en ökad hållbar produktion och konsumtion av alger.Projektgruppen består av experter inom miljö-, livsmedels- och nutritionsforskning från RISE, Chalmers och KTH. En referensgrupp bestående av nyckelaktörer med intresse i alger som livsmedel kommer att tillsättas för ökad kännedom om utbud och trender på marknaden, samt vilka frågetecken och utmaningar som idag begränsar produktionen och konsumtionen av alger i Sverige. Den kontinuerliga kommunikationen med näringslivet kommer att säkerställa projektets relevans och användbarhet i samhället. Resultaten från projektet kommer kommuniceras brett till aktörer involverade i utvecklingen av alger som ett framtida hållbart livsmedel på den svenska och nordiska marknaden.

Participants

Ingrid Undeland (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

João Pedro Trigo

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

Formas

Project ID: Algersroll
Funding Chalmers participation during 2021

More information

Latest update

2022-01-10