Samhällsekonomisk analys för rimlighetsbedömning av villkor för grundvattenbortledning
Research Project, 2021 – 2024

Det saknas idag ett tydligt och direkt samband mellan de villkor som ställs i domstol för grundvattenbortledning och den faktiska skaderisken. Detta riskerar att de åtgärder som genomförs för att hantera grundvattenbortledning blir felaktiga. För att bättre balansera dessa risker behöver samhällsekonomiska kostnads-nyttoanalyser (KNA) genomföras. Den fråga som ställs i forskningen är: Hur utformas samhällsekonomiskt välmotiverade villkor för grundvattenbortledning och vilka åtgärder är motiverade för att uppfylla dessa villkor? Forskningen kommer att identifiera och beskriva lämpliga ansatser för en sådan ekonomisk värdering och utföra fallstudier. Den insamlade informationen kommer sedan att analyseras. Utifrån detta sker utvärdering och beskrivning av hur denna kunskap tillsammans med erhållna villkor i en tillståndsdom kan tillämpas vid projektering och val av vidare undersökningar, tekniska lösningar och åtgärder.
Tillämpning av KNA som underlag för villkor och åtgärder för grundvattenbortledning kan potentiellt innebära mångmiljardbesparingar för Trafikverket och andra verksamhetsutövare. Underlaget, men också själva arbetssättet att hantera risker ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, kan användas av beslutsfattare (domstol, projektledare, tillsynsmyndighet) i ett undermarksprojekts alla skeden, från tillståndsprövningens förarbeten till byggskedet och driftskedet.

Participants

Lars Rosen (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2020/92852
Funding Chalmers participation during 2021–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-01-11