HEUDRIS - Horizon, EUrope och DrIve Sweden
Research Project, 2022 – 2023

Syfte och mål: HEUDRIS fortsätter det framgångsrika påverkans- och uppväxlingsarbetet från EU-koordinering - ett tidigare Drive Sweden-projekt. Arbetet konkretiseras genom att fokusera CCAM-relaterade områden, och, när relevant, frågeställningar i andra partnerskap och missions.
Projektet ska skapa förutsättningar för Drive Sweden och dess parter att -Skala upp existerande svenska projekt där så är lämpligt
-Aktivt delta i och dra nytta av CCAM-partnerskapet
-Bidra till roadmaps och andra strategidokument inom EU
-Stödja och uppmuntra fler svenska parter att delta i EU-projekt

Förväntade effekter och resultat: Projektet syftar till att utveckla och driva Drive Swedens och intresserade parters möjligheter till framgångsrikt engagemang i olika aktiveter och finansieringsalternativ på den europeiska R&I arenan, att bidra till SIP-arnas mål gällande internationalisering, och till att komplettera kompetens och resurser inom Drive Swedens kansli. Långsiktiga effekter inkluderar kunskapshöjning och ökad EU-finansiering, liksom stärkt image för svenska aktörer som attraktiva samarbetsparter och därigenom starkare konkurrenskraft och utvidgade affärsmöjligheter.
Upplägg och genomförande: Aktivt deltagande i CCAM-partnership´s arbete. Identifiering av nationella projekt som skulle kunna skalas upp till EU-nivå, Identifiering av public consultations av intresse för Drive Sweden och dess parter, och, när behövligt och lämpligt, ta fram draft respons. Rekommendationer till topics i Horizon Europes arbetsprogram 2025-2026 utifrån Drive Sweden´s effektlogik och parternas agendor och önskemål.
Minst 1 EU-fokuserat inslag/år till Drive Sweden Forum, Lunch&Learn eller liknande.

Participants

Magnus Granström (contact)

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Linköping, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2022-01365
Funding Chalmers participation during 2022–2023

More information

Latest update

2022-08-15