Beräkningsverktyg samhällsekonomisk kostnad tillskottsvatten
Research Project, 2022 – 2024

Tillskottsvatten är ett problem för både VA-huvudmannen och samhället. Konsekvenser av tillskottsvatten så som bräddning, källaröversvämningar och onödig pumpning och rening är kostsamma. Å andra sidan leder åtgärder för att minska tillskottsvatten också till konsekvenser som påverkar både projektägaren, miljön och hälsan. Syftet med projektet är att vidareutveckla befintliga teoretiska modeller som beräknar samhällsekonomiska kostnader för tillskottsvatten och relaterade åtgärder till ett praktiskt användbart beräkningsverktyg i Excel. Beräkningarna kommer utvecklas baserat på vilken typ av data kommuner har eller enkelt kan få tillgång till. Inom projektet testas och utvärderas beräkningsverktyget av deltagande kommuner/VA-bolag som sedan rapporterar sina resultat. Resultaten sammanställs sedan till nyckeltal som kommer kunna användas i framtida samhällsekonomiska analyser och jämförelser av åtgärder mot tillskottsvatten. Effekter som studeras är påverkan på reningsverk, effekter av pumpning, bräddning och källaröversvämningar. Detta verktyg utgör ett viktigt underlag för en sund prioritering av samhällets begränsade resurser och bidrar till ökad insikt om de faktiska kostnaderna för tillskottsvatten, både för VA-huvudmannen och för övriga samhället.

Participants

Lars Rosen (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Funding

The Swedish Water & Wastewater Association

Project ID: SVU22-103
Funding Chalmers participation during 2022–2024

More information

Latest update

2023-01-10