Multi-fidelity metoder för design och utvärdering av vinddrivna fartyg
Research Project, 2022 – 2023

Att använda vinden för att helt eller delvis driva lastfartyg har under de senaste åren föreslagits som en effektiv åtgärd för att minska klimatgasutsläppen från sjötransporter. Flera olika tekniker finns redan tillgängliga och branschen växer snabbt. För att designa ett vinddrivet fartyg behövs digitala metoder som kan beräkna energivinsten. Sådana beräkningar är viktiga för att kunna ta rätt designbeslut och för att kunna jämföra olika koncept. En av branschens utmaningar är att det finns en stor variation av beräkningsmetoder, men ingen
vägledning kring vilka metoder som bör användas och kombineras. Detta projekt kommer ta fram vägledning och rekommendationer för denna typ av beräkningsmetoder. Man kommer även designa två vinddrivna fartyg och publicera beräkningsresultat för dem. Detta kan hjälpa andra forskare i världen att fortsätta utvecklingen mot mer noggranna beräkningsmetoder. Arbetet bygger vidare på flera forskningsprojekt finansierade av Energimyndigheten och Trafikverket.

Participants

Rickard Bensow (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Marine Technology

Collaborations

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2021-00275
Funding Chalmers participation during 2022–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-08-30