Sustainability roles in practice
Research Project, 2023 – 2024

En mer hållbar bygg- och fastighetssektor är beroende av hur olika hållbarhetsroller och deras praktik tas emot och etableras. Rollen har under de senaste 30 åren, ofta beroende av tillfälligheter eller kriser, varit i konstant förändring och ’ansvarat’ över många olika ämnesområden, från kvalitet till klimatförändring, och discipliner. För hållbarhetsaktörer skapar detta tvetydiga rollförväntningar och en motsägelsefull yrkesidentitet av att vara både generalist och specialist. Att dessutom arbeta tvärs organisationsnivåer och discipliner skapar inlåsningseffekter med avsaknad av tillräcklig stabilitet för att bygga långsiktigt och driva förändring över tid. En grundläggande analys och problematisering av hållbarhetsrollen är viktig i ett led mot en hållbar bygg- och fastighetssektor.

Med en komparativ ansats studerar projektet denna utveckling utifrån fyra delstudier; A) en djupintervjustudie med verksamma hållbarhetschefer, miljöansvariga och KMA samordnare eller liknande, B) skuggning av 2 yrkesverksamma i byggprojekt C) en dokumentstudie baserat på jobbannonser för jobb med ett hållbarhetsinnehåll och, D) en associerad enkätstudie till studenter på väg in på en hållbarhetsarbetsmarknad. Genom att jämföra resultat från dessa studier syftar studien till att överbrygga de motsättningar som idag finns mellan rollförväntningar och upplevd erfarenhet av att vara verksam i en hållbarhetsroll inom byggsektorn.

Participants

Pernilla Gluch (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Stina Hellsvik

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Funding

Centre for Management of the Built Environment (CMB)

Funding Chalmers participation during 2023–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-11-18