Utvärdering av termokemisk återvinning av engångsprodukter frånsjukvården och utsorterade plastrika materialströmmar från hushållsavfall
Research Project, 2022 – 2023

Många polymerrika avfallsströmmar har på grund av sin komplexitet inga tydliga återvinningsalternativ, trots att insatsmaterialen då produkterna producerades var av hög kvalité och det kemiska värdet av de olika beståndsdelarna är höga. Exempel på sådana strömmar är engångsprodukter från sjukvården, blöjor, som ofta är kompositer av olika polymer och cellulosafiber, och detta avfall behandlas i Sverige idag i huvudsak med hjälp av avfallsförbränning/energiåtervinning.
Om inte koldioxiden från avfallsförbränning av dessa produkter fångas in och används som utgångsmaterial för likvärdiga eller samma material kan produktionen av dessa produkter således inte bli cirkulära. Dessa flöden har dock potential att bidra till en råvaruförsörjning av ett petrokemiskt kluster genom olika sätt av kemisk återvinning beroende på deras sammansättning. Möjliga tekniker för kemisk återvinning är högtemperaturpyrolys till monomerer och syngas, lågtemperaturpyrolys till olja med efterföljande förgasning eller crackning, förgasning och som sista utväg förbränning och kolinfångning med efterföljande syntes av nya material baserad på koldioxid, så kallad CCU.
Projektet avser att undersöka kemisk återvinning av komplexa polymerrika material och deras roll i en cirkulär materialförsörjning. Angreppssätt är att karakterisera produkter från kemisk återvinning av komplexa polymerrika avfallsströmmar genom att sluta massbalansen för produkterna som bildas. Därefter utvärderas alternativen efter
kolåtervinningsgrad och energibehov där resultat från undersökningen kan fungerar som underlag för strategiska vägval mot en cirkulär råmaterialförsörjning. Projektet riktar sig till företag längs hela livscykeln, från produktion, avfallshantering och återvinning till råmaterial- och kemikalieproduktion. Projektet förväntas bidra med relevanta experimentella data som kan användas för att ge en bättre vetenskaplig grund för jämförelse av olika återvinningsvägar
till högkvalitativa material och kemikalier för dessa material.

Participants

Martin Seemann (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

BioShare

Karlstad, Sweden

Borealis GmbH

Schwechat, Austria

Mölnlycke healthcare

Gothenburg, Sweden

Perstorp AB

Malmö, Sweden

Region Västra Götaland

Vänersborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: VINNVÄXTUtvtermokemåv
Funding Chalmers participation during 2022–2023

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2023-10-09