A promised land? Drivers, challenges and opportunities related to the (green) industrialization of Northern Sweden
Research Project, 2023 – 2029

Föreliggande program syftar till att med hjälp av en tvärvetenskaplig ansats förstå de ekonomiska, sociala och politiska utmaningar och möjligheter som följer med den pågående industriella omvandlingen i norra Sverige. Att identifiera drivkrafter, hinder och förutsättningar i ett historiskt, samtida och framåtblickande perspektiv utgör ett centralt inslag i programutformningen, som binder samman en tradition av norrlandsforskning med internationella teman kring hållbar utveckling. Forskningsmetodiken använder både kvantitativa och kvalitativa metoder, inklusive uppbyggnad av en intervjudatabas för framtida forskning och internationella jämförelser. Projektet är viktigt då det bidrar med breda analyser, intervjuer, och insamling av data och annan information relaterad till en industriell omvandlingsprocess som förefaller ligga i framkant för en "grön" omvandling av den globala ekonomin. Att studera denna transformation erbjuder en unik möjlighet, eftersom processen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede och eftersom processens exakta karaktär och framtid fortfarande är osäker. Att förstå idémässiga, ekonomiska och politiska drivkrafter och hinder i vad som antingen kan vara en grön industriell revolution, en falsk förhoppning om en grön nystart eller i värsta fall, ett spektakulärt industriellt misslyckande är av stor relevans för samhällsaktörer, företag och forskare som strävar efter att skapa en hållbar framtid.

Participants

Nils Björling (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Collaborations

Mariestads kommun

Mariestad, Sweden

Umeå University

Umeå, Sweden

Funding

Riksbankens jubileumsfond - The swedish foundation for humanities and social sciences

Project ID: M22-0029
Funding Chalmers participation during 2023–2029

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-05-17