Kunskap, attityder och värdering av dricksvatten
Research Project, 2023 – 2024

En tillförlitlig och säker dricksvattenförsörjning är mycket viktig för samhället. För att uppnå detta krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete som innefattar allt från skyddet av våra vattentäkter till säkerställandet av redundanta produktions- och distributionssystem. För att VA-organisationerna ska kunna prioritera mellan olika risker och välja mest lämpliga åtgärder krävs det dock bra beslutsunderlag. Idag saknas det till exempel uppgifter om dricksvattnets ekonomiska värde för de svenska dricksvattenkonsumentera. VA-taxan baseras på kostnaderna för att ordna och driva VA-anläggningen och ger därför ingen bra bild av vattnets verkliga värde. Genom att kartlägga människors betalningsvilja för att undvika olika typer av störningar i dricksvattenförsörjningen möjliggörs en tydlig jämförelse mellan kostnader och nyttor av åtgärder för att på olika sätt förbättra dricksvattenförsörjningen. Syftet med detta projekt är att tillgängliggöra denna typ av information för den svenska VA-branschen baserat på resultat som samlats in i projektet WaterPlan (Risk-based prioritization of water protection in sustainable spatial planning), finansierat av Formas.

I WaterPlan har en nationell betalningsviljestudie genomförts där människor med kommunalt vatten har uppskattat vad de skulle vara villiga att betala för att undvika olika typer av störningar i dricksvattenförsörjningen (inget drickvattenlevereras, kokningsrekommendation, och vattenbrist) under olika lång tid (dygn till månader). Enkätresultaten innefattar också information om exempelvis de svarandes kunskap om vattenförsörjningen, i vilken utsträckning man dricker kranvatten, om åtgärder vidtagits för att spara vatten eller ha vatten vid krislägen och hur säker man upplever dricksvattenförsörjningen.

Inom WaterPlan används delar av resultaten och publiceringen sker i vetenskapliga tidskrifter. I detta projekt ska kompletterande analyser göras för att bland annat studera skillnaden mellan olika delar av Sverige och beskriva allmänhetens kunskap och uppfattning om svensk dricksvattenförsörjning. Människors betalningsvilja sammanställs och vägledning ges kring hur underlaget kan användas för att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av störningar i dricksvattenförsörjningen och bedöma om åtgärder är samhällsekonomiskt lönsamma.

För att kunna prioritera åtgärder och motivera investeringar i syfte att säkra dricksvattenförsörjningen på kort och lång sikt krävs tydliga beslutsunderlag. Projektresultaten gör det möjligt att beskriva det ekonomiska värdet av dricksvatten för allmänheten i Sverige. Baserat på detta kan nyttan av åtgärder jämföras med nödvändiga investeringar på ett tydligt sätt, vilket bidrar till Svenskt Vattens mål om att stärka förmågan att leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster.

Participants

Andreas Lindhe (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Funding

The Swedish Water & Wastewater Association

Project ID: SVU23-105
Funding Chalmers participation during 2023–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-08-14