Analys av huvudbärverk i betong och berg i samverkan
Research Project, 2024 – 2029

De senaste årtionden har Sverige investerat i systemhöjande åtgärder i transportinfrastruktur-systemet för att möta de stora samhällsutmaningarna hållbarhet, urbanisering och produktivitet i samhällsbyggnadssektorn. Nya transportleder i urbana miljöer medför ökande utmaningar med komplexa lösningar och innovationer. Dessa innefattar ofta huvudbärverk i betong och berg beroende på de geologiska förutsättningarna. Trafikverket behöver därför kunskap, arbetsmetoder och verktyg för att projektera, bygga och förvalta sådana konstruktioner.
Projektets syfte är att utveckla kunskap om funktion och verkningssätt hos innovativa konstruktioner med berg och armerad betong i ett samverkande huvudbärverk. Målsättningen är att ta fram system för verifiering och validering av bärförmåga, stadga och beständighet såväl i produktionsskedet som över tid hos sådana konstruktioner. Projektet fokuserar på armerade betongpelare i samverkan med berg bestående av hårda bergarter. Som studieobjekt används Västlänken, men resultaten blir generella för undermarksbyggande av infrastruktur.

Participants

Ignasi Fernandez (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2024/5117
Funding Chalmers participation during 2024–2029

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2024-06-11