Integration of environment and economy in product development gives opportunity for innovations
Research Project , 2013 – 2016

Syftet är att möjliggöra en omställning från en reaktiv till en proaktiv produktutvecklingsstrategi med avseende på miljö- och hållbarhet. Genom att effektivisera integrationen av miljö- och hållbarhetsaspekter tidigt i produktutvecklingen är projektets ambition att stimulera utvecklingen av fler tekniksprång och inte bara inkrementella förändringar. Målet med projektet är att bidra till effektivare produktframtagning genom att ta fram och etablera metodik som synliggör miljökostnader tidigt i produktframtagningsprocessen. Projektet förväntas bidra med en brett förankrad metodik för uppskattning av miljöskadekostnader och att miljöaspekter kommer att integreras effektivare i beslutprocessen vid produktutveckling. Projektet väntas resultera i en signifikant effekt av; 1) höjd motivation hos företag genom synliggörande av ekonomiska värden av minskad framtida miljöpåverkan, 2) en god spridning av projektresultaten genom workshops, påbörjat arbete på en ISO-standard, och genom publikationer i vetenskapliga tidsskrifter.

Participants

Sara Palander (contact)

Handläggare vid Chalmers, Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Collaborations

Akzo Nobel Surface Chemistry

Stenungsund, Sweden

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

SCA Hygiene Products AB

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Production

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-03-07