Studies of the gas emission from the Holuhraun volcanic eruption on Iceland
Research Project , 2014 – 2015

Gasemissionen från en vulkan återspeglar dess geofysiska status, och har därför blivit ett viktigt verktyg inom vulkanforskning och riskbedömning. Gasemissioner från vulkaner kan vara betydande och påverkar miljön på såväl lokal och regional som global skala. Chalmers har sedan 2002 varit i forskningsfronten när det gäller utvecklingen av optiska fjärranalysmetoder för vulkanövervakning, bland annat som koordinator av EU-projekten DORSIVA och NOVAC. Islands vulkaner har främst uppmärksammats för askutsläpp och översvämningar och inte för sina gasemissioner. Historiskt har det varit annorlunda. Berömt är utbrottet vid Laki 1783 vars gaser och aska dödade 75% av boskapen och indirekt ca 20% av Islands befolkning. Det pågående utbrottet vid Holuhraun är avsevärt mindre, men ändå sannolikt det största enskilda gasutsläppet i Europa under de senaste 230 åren. Chalmers deltager i EU-projektet FUTUREVOLC med målet att göra Island till en ?supersite? för vulkanforskning. Inom detta projekt har Chalmers utvecklat mätinstrument som visar att emissionen av svaveldioxid vid det aktuella vulkanutbrottet ligger på runt 100 000 ton/dygn. I det här föreslagna projektet söker vi stöd för att fortsätta, och intensifiera, vårt arbete med att kvantitativt studera den unikt höga gasemissionen från det pågående vulkanutbrottet vid Holuhraun, och sprida denna information till vetenskapssamhället, trafikflyget (via London VAAC) och berörda Isländska myndigheter.

Participants

Bo Galle (contact)

Professor Emeritus at Microwave and Optical Remote Sensing, Optical Remote Sensing

Funding

Formas

Project ID: 214-2014-1848
Funding Chalmers participation during 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2015-10-13