Research Platform Smart Built Environment
Research Project , 2015 – 2016

Plattformen lägger grunden för forskning och utveckling inom Smart Built Environment. Plattform innefattar ett seniorforskningsprojekt som definierar mätetal, mätmetod och utvärdering. Detta stöttar målen och effektlogiken med Smart Built Environment.

På lång sikt (efter 15 år) bidrar etableringen av forskningsplattformen till kompetensförhöjning och bättre tillgång till disputerade forskare inom sektorn. Dessutom ger det en kvalitetssäkrad grundutbildning inom programmets område vid universitet och högskolor.

På kort sikt (efter 3 - 5 år) bidrar forsknings-plattformen till etablering av konkurrenskraftiga miljöer där antalet strategiska avtal mellan samhället, företag och akademi ökar. Detta stärker programmets övergripande funktion som katalysator av branschens förändring.

Dessutom ger plattformen möjligheter att mäta och utvärdera hur integration av geografiska informationssystem och byggnadsanknutna informationssystem med industriella processer faller ut i demonstrationsprojekt. Detta stärker samtliga programmål.

Participants

Petra Bosch (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Collaborations

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2015–2016 with 174,000.00 SEK

More information

Latest update

2016-10-06