Engineering Nutritious Seafood by-products to Improve Local Aquaculture Growth and Environment (ENSILAGE)
Research Project, 2016 – 2020

Över hela världen ger industriell beredning av fisk och skaldjur upphov till enorma mängder biprodukter. Dessa består av bland annat av ryggben och huvuden med högt näringsvärde. Biprodukter är trots detta betingade med ett lågt värde, och betraktas som ofta avfall eller i bästa fall som fiskmjölsråvara, vilket används t ex i minkfoder. Produktionen av fiskmjöl förutsätter kontinuerlig tillförsel av råvara och kan kritiseras för att delar av råvaran utgörs av fullt ätlig vildfångad fisk, som istället hade kunnat användas för att föda jordens växande befolkning. Dessutom är fiskmjölsproduktionen energikrävande, och värmen som tillförs kan skada de mycket känsliga fetterna och proteinerna i råvaran. Det här projektet (ENSILAGE) skall möjliggöra användningen av en alternativ metod som både är enklare och mildare, ensilering, för att tillvarata värdet i biprodukter från fisk och skaldjur i Sverige. Att ensilera är en gammal teknik som på ett enkelt, säkert och energisnålt sätt kan återföra näringen i dessa biprodukter till livsmedelskedjan. I projektet skall olika tekniska problem kopplade till ensileringstekniken lösas, såsom oavsiktlig nedbrytning av värdefulla näringsämnen, såsom omega-3-fettsyror, och uppkomsten av potentiellt skadliga ämnen. Av särskilt intresse är metoder för att undvika att fettet i biprodukterna oxiderar, s.k. härskning. Härskning uppstår lätt när omättade fettsyror och blodrester blandas i sura miljöer, som t ex uppstår vid ensilering. Praktiska aspekter såsom torkning av produkten och dess användning i foder till hållbart odlad fisk skall undersökas. Experiment skall göras både i laboratoriemiljö och i större skala. Även förutsättningarna för en bredare användning av projektresultaten skall studeras, såsom marknadspotential, regelverk, tekniska tillämpningar och ekonomiska incitament och hinder. Projektet löper under fyra år och är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare, myndigheter och privata företag med intresse av en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av vår svenska fisk- och skaldjursindustri och livsmedelsproduktion. Det är projektdeltagarnas ambition att arbetet skall generera ny, användbar kunskap som möjliggör nya värdekedjor, ökade intäkter, nya lokala företag och investeringar, ökad sysselsättning i kustsamhällen, minskad miljöpåverkan och ökat anseende för företag inom fisk- och skaldjursindustrin. Andra förväntade effekter är nya samarbeten och ökad kapacitet att bedriva tvärdisciplinär forskning och utveckling mellan universitet, forskningsinstitut, myndigheter och näringsliv.

Participants

Ingrid Undeland (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Collaborations

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Funding

Formas

Project ID: 2016-20057
Funding Chalmers participation during 2016–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-09-06