Hantering av intellektuella tillgångar i kunskapsekonomin
Research Project , 2016 – 2018

Forskningsprojektet fokuserar på hur förmågorna att hantera intellektuella tillgångar och intellektuell egendom kan möjliggöra konkurrensfördelar och värdeskapande för teknikbaserade företag i en kunskapsbaserad ekonomi. Huvudfokus är att utveckla och kontinuerligt förbättra ett ramverk för hanteringen av intellektuella tillgångar genom att göra ett antal intervjuer och fallstudier.


De viktigaste resultaten kommer att vara; i) praktiskt lärande för de deltagande företagen, och ii) avancerade forskningsresultat som är användbara för i första hand svenska företag samt vid strategiskt beslutsfattande för offentliga aktörer. Företag kommer att kunna lära sig att höja sin nivå för att skapa värde från intellektuella tillgångar. Kunskapen kan även komma andra aktörer till nytta. I ramverket kommer det finnas verktyg och processer som företag kan plocka upp och omedelbart använda. Forskningsresultatet kommer också att spridas via publiceringar och seminarier.


I detta forskningsprojekt planerar vi att vetenskapligt använda en induktiv, kvalitativ metod baserad på vår tidigare teoretiska utveckling, för att inhämta erfarenheter och insikter av ledande professionella experter och relevanta fallstudier till ett praktisk, icke-konfidentiellt ramverk. Syftet är alltså att leverera forskningsresultat och ett praktiskt ramverk som är meningsfulla och användbara för företagsledare, yrkesverksamma inom IA/IP, samt politiska aktörer i en form som kan användas för att underlätta ett effektivt beslutsfattande i olika sammanhang.

Participants

Mats Lundqvist (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Collaborations

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-04664
Funding Chalmers participation during 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2020-06-03