Simulation of atmosphere and air traffic for a quieter environment (SAFT)
Research Project , 2016 – 2019

I forskningsprojektet SAFT föreslås det att inrätta ett beräkningsverktyg som möjliggör simulering av bullerexponering på marken från flygtrafik, med hänsyn till hela kedjan: typ av flygplan/motor, flygbana, flygplan- / motor tillstånd, ljudalstring och ljudutbredning med hänsyn till aktuellt väder. Genom framtida studier med SAFT-verktyget förväntas det att effektiva metoder för att påverka bullret kan identifieras. Detta kan vara genom studier på befintliga flygplan/flygtrafik och start/landningsprocedurer samt framtida motor-/flygplanstyper. Verktyget SAFT är primärt avsett att utgöra ett komplement till dagens så kallade "integrerade metoder", men kommer att gå långt bortom dessa metoder när det gäller funktionalitet.


Centrala skillnader mellan ett "fysik baserat" simuleringsverktyg som SAFT och ett integrerat verktyg är att den senare inte tillåter en separation mellan de enskilda ljudkällorna på ett flygplan, inte innehåller någon frekvensinformation, inte tillåter studier hur ljudet från varje källa utbreder sig samt ej heller tar hänsyn till meteorologiska variationer. Medan intgrerade verktyg fokuserar primärt på långsiktiga bullermönster, typiskt totalt över ett år, är det nya planerade SAFT verktyget också mycket lämpat för ”single-event” studier av nya rutiner (t.ex. kopplat till projekt BRANTARE), nya motorer etc.

Participants

Tomas Grönstedt (contact)

Professor vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Funding Chalmers participation during 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-06-11