Lättare och bättre krockskydd från energiabsorberande 3D-armerade kompositmaterial
Research Project , 2018 – 2019

Syfte och mål
Projektet avser att experimentell undersöka om de unika mekaniska egenskaper som påvisats hos 3D-armerade kompositmaterial möjliggör användning av dessa i nya typer av skadepreventiva lösningar i fordonstillämpningar, eller i fordonsdelar där kompositmaterial för närvarande inte kan användas. De nya materialen har tidigare uppvisat ett kvasi-duktilt beteende som ger extremt god energiabsorption vid böjande belastning, vilket är en typ av lastfall där konventionella laminerade kompositmaterial hittills haft problem att konkurrera.

Förväntade effekter och resultat
Genomförbarhetsstudien förväntas ge indikationer om hur väl ovan nämnda material kan mäta sig med mer mer konventionella laminerade kompositmaterial, i lastfall som liknar sådana som kan uppstå vid fordonskollisioner. Förutom materialens mekaniska prestanda är även tillverknings- och kostnadsaspekter väsentliga för konceptets framtida framgång då fordonsindustrins produkter har höga krav på tillverkningstakt och är mycket kostnadskänsliga.

Planerat upplägg och genomförande
Ett antal 3-dimensionella textila armeringar av glas- och kolfiber kommer produceras för att sedan injiceras med epoxy. Dessa tillverkade compositbalkarna kommer sedan att testas i böjprov, både statiskt och dynamiskt, för att jämföra med liknande prov som utförs i två andra parallella projekt. Resultaten kommer utvärderas i relation till resultat från de två andra projekten och även mer generella för- och nackdelar med de olika koncepten kommer analyseras. Arbetet som helhet kommer sammanställas och presenteras i en rapport.

Participants

Martin Fagerström (contact)

Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Collaborations

Biteam AB

Stockholm, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2018-02838
Funding Chalmers participation during 2018–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-04-16