A pilot - Sustainability driven building design based on Artificial Intelligence
Research Project, 2018 – 2019

Pilotprojektet bygger vidare på resultatet av fyra Smart Built Environment projekt som pågår eller är avslutade, samt ett VINNOVA projekt. Projektidén bygger vidare på ett av de vinnande bidragen i Naturvårdverkets tävling Transformativ infrastruktur.Byggindustrin står för ungefär en tredjedel av den globala miljöbelastningen. Den europeiska marknaden för byggindustrin växer och konkurrensen för svensk byggindustri blir allt mer påtaglig. Behovet av att ta itu med hållbarhet och ökad konkurrenskraft har drivit fram en innovativ projekteringsmetodik som på ett öppet sätt inkluderar hållbarhetsaspekter. Ansatsen är banbrytande och kunskapsutvecklingen avancerar och stärker svensk byggindustris konkurrenskraft.Syftet med detta pilotprojektet är att utveckla och exemplifiera möjligheterna med maskininlärning och Artificiell Intelligens (AI) för byggprojektering. Metodiken gör det möjligt att optimera den tekniska lösningen med avseende på hållbarhetsaspekter och byggbarhet på ett integrerat arbetssätt av specialister. CHALMERS, NCC och FCC tar tag och lyfter digitaliseringen av byggindustrin.Målet är att demonstrera potentialen med AI i hållbarhetsstyrd projektering genom en fallstudie. Med AI öppnas nya möjligheter för att optimera byggnadsverk redan i projekteringsskedet och på så vis bidra till minskad miljöpåverkan, en effektivare process, billigare lösningar och nya affärsmodeller. Projektet kommer att leverera en AI baserad prototyp som projekterar byggnadsverk baserat på hållbarhetsaspekter. AI-metodiken är tänkt att användas av entreprenörer och konsulter i tidiga skeden. Med Projektet som en hävarm vill vi utveckla metodiken i en stegvis process med målet att skapa framgångsrika tjänster och processer. På så vis bidrar Projektet till uppsatta hållbarhetsmål samtidigt som svensk byggindustris konkurrenskraft stärks. Den nya kunskapen utvecklas i Sverige genom att samverkansrelationer skapas och fördjupas mellan akademi, forskningsinstitut och industri.

Participants

Rasmus Rempling (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Kristine Ek

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Alexandre Mathern

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Formas

Project ID: 2018-02630
Funding Chalmers participation during 2018–2019

Publications

More information

Latest update

2019-10-02