Leda Grönt: Grön innovationsledning för hållbar industri
Research Project , 2019 – 2022

yfte och mål: Projektet LEDA GRÖNT avser att "industrialisera" och sprida verktyget Green Performance Map (GPM) som visat sig fungera väl för att engagera produktionsteam i praktiskt miljöförbättringsarbete. Arbetsplatsers olika förutsättningar stöds av anpassad innovationsledning för att nå bästa resultat. Projektet avser därför att vidareutveckla ett Green Kaizen ramverk (med bl a guidelines, metodstöd och utbildningsmaterial) som stöd för grön innovationsledning på strategisk och operativ nivå, samt att testa och validera materialet på AstraZeneca, Scania, Alfa Laval & Inmotion. Förväntade effekter och resultat: LEDA-GRÖNT stödjer företags miljöförbättringsarbete och minskar därmed resursanvändningen och CO2-avtrycket genom att utbilda och träna ledare i grön innovationsledning. Detta sker med stöd av en miljöförbättringsmetod (GPM) och ett metodramverk (Green Kaizen) som vidareutvecklas och industrialiseras för att ingå i KTH Leancentrums produktportfölj. En plan för lansering av Green Kaizen GPM erbjudandet tas fram genom Leancentrum (inkluderat dess samarbete med ProduktionsLyftet och andra företagsnätverk). Upplägg och genomförande: Projektet följer implementeringen i caseföretagen (Pilot 1-3) och kompletterar GPM med Green Kaizen inkl stöd för coachande ledarskap för miljöinnovation, stödsystem för miljörelaterad PDCA, och SME-anpassning. PA1: AstraZeneca - pilot och verktygsanpassning samt utveckling av handledarmaterial och guidelines. PA2: Scania - pilot och anpassning 2. Metodikförändringar. PA3: Inmotion och AlfaLaval - pilot, anpassning 3 för SME samt sluttest. EF: Erbjudande Framtagning - standardiserat bildmaterial, handledning, kommunikation och spridningstest.

Participants

Lars Medbo (contact)

Associate Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2019-02960
Funding Chalmers participation during 2019–2021

More information

Latest update

2020-03-29