Omvärldsanalys: Möjligheter och hinder för elektrifiering av industriella processer i Västsvenska kemi- och materialklustrets processindustrier
Research Project , 2019 – 2020

Projektet ska samla kunskap och kartlägga de möjligheter och hinder för införandet av så kallade Power-to-X tekniker vid processindustrier inom det Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Specifikt fokus kommer ligga på kemioch raffinaderiindustrin i Västra Götaland samt på ett massabruk i Värö. Powerto-X tekniker använder el för att t. ex. producera processvärme, vätgas eller syntetiska bränslen. En ökad industriell elektrifiering kan därmed ersätta användningen av fossila råvaror vilket minskar utsläpp av växthusgaser och kan även frigöra biomassa för användning för andra marknader.

Inom projektet kommer tänkbara tekniker sammanställas baserad på litteraturstudier och befintlig kunskap hos projektdeltagarna. Möjligheter och hindren för att införa de potentiella teknikerna i berörda industrierna kommer kartläggas och analyseras i samverkan med representanter från industriparterna genom djupintervjuer. Projektet kommer även delta i kunskapsutbytet kring hur en ökad elektrifiering av processindustrin kan påverka (och påverkas av) eventuella elnätsbegränsningar i Västra Götaland och Halland.

Målet med projektet är att identifiera vilka elektrifieringsmöjligheter som kan vara relevanta att implementera för klustrets processindustrier och därmed uppskatta en potential för industriell elektrifiering. Resultatet bidrar med underlag som kan användas för att ta fram en problembild inför ett framtida arbete med en regional ”roadmap” för industriell omställning via elektrifiering i Västsverige (Västra Götaland och Halland). 

Participants

Simon Harvey (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Funding

Region Västra Götaland

Project ID: MN 2019-00136
Funding Chalmers participation during 2019–2020

Region Västra Götaland

Project ID: MN 2019-00136
Funding Chalmers participation during 2019–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2021-05-06