Potential of artificial intelligence in infrastructure projects - A pilot study
Research Project, 2022 – 2023

Digitaliseringen accelererar och med den potentialen i datorstöd i anläggningsprojekt. Analys av alternativa lösningar och innovativ utformning kopplade till valda produktionsmetoder och utformning är centralt för att hitta möjligheter i projekt. Här finns en mycket stor potential som ligger i att undersöka hur projekteringen på ett automatiserat och strukturerat sätt kan stödja entreprenören i att hitta möjligheter i projekt. Med utgångspunkt i förfrågningsunderlaget kan en kravprofil tas fram, som metod och strukturell utformning bör jämföras mot. Med detta angreppsätt kan ett mycket stort antal utformningar utvärderas mot multipla kriterier för att analysera för- och nackdelar med olika lösningar och produktionsmetoder. Således optimeras konstruktionen mot multipla krav för att möta kundens behov. Dessa krav skulle exempelvis kunna vara pris, CO2, hållbarhet byggbarhet osv, vilka samlas i kravprofilen. Analyserna kommer kräva stöd av både artificiell intelligens (AI) och mänsklig input för att vara framgångsrika då det stora underlaget kommer kräva en automatiserad process. På detta sätt uppnås en total nytta, där krav kan utvärderas mot varandra, vilket ger entreprenören större möjlighet till genomtänkta val.

Förstudien syftar till att undersöka, identifiera och beskriva kunskapsluckor inom området. Hur möjligheter analyseras och hur innovativa förslag hanteras kommer beskrivas.

Participants

Rasmus Rempling (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Mats Karlsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Collaborations

Skanska

Solna, Sweden

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Project ID: 14123
Funding Chalmers participation during 2022

Publications

More information

Latest update

2022-12-19