Lufttäthetens variation över året
Research Project , 2013 – 2015

Syftet med studien är att ta reda på om lufttätheten hos byggnader varierar över året. Mätningar av tre byggnader, två trähusvillor och ett betonghus, har visat att lufttätheten i trähusen varierar på ett årstidsbundet sätt året medan läckaget hos betonghuset uppvisar en kontinuerligt stigande tendens (det vill säga läckagen har ökat under året). Trähusen har varit som mest otäta under den kalla delen av året och som tätast på sommaren. Tätheten har visat sig proportionerlig mot den relativa fuktigheten i inomhusluften, det vill säga hög relativ fuktighet i inomhusluften ger tätare hus. Korrelationen mot relativ fuktighet i utomhusluften, utetemperatur och innetemperatur är svagare. Numeriska beräkningar har visat att klimatets påverkan på själva mätningen (utomhustemperatur, relativ fuktighet utomhus, vindpåverkan) är liten så länge som mätningarna utförs enligt standard (EN 13829:2000). Slutredovisningen utgörs av seniorforskningsrapporten "Lufttäthetens variation över året", Paula Wahlgren, Chalmers, samt Magnus Hansén och Owe Svensson, bägge SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (87 sidor med bilagor).

Participants

Paula Wahlgren (contact)

Associate Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Collaborations

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Funding Chalmers participation during 2013–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-09-06