Förnybara energikällors inverkan på de svenska miljömålen
Report, 2010

I denna rapport beskrivs olika förnybara energikällors negativa påverkan på de svenska miljömålen. Resultatet har presenterats i form av ett antal konceptuella bilder som länkar miljöpåverkan i energislagens livscykelsteg till specifika miljömål. De energislag som studerats är vattenkraft, vindkraft, tunnfilmssolceller, kiselbaserade solceller, solfångare, värmepumpar samt odlade biobränslen (såsom etanol och raps metylester), biobränslen från avfall (såsom biogas) och biobränslen från skogsråvara (såsom flis och pellets). Miljöpåverkan har inte kvantifierats i denna studie, och ingen jämförelse energislagen emellan har utförts. Vad som dock visats är att de ovan listade energislagen påverkar många svenska miljömål, och den påverkan kommer att växa om de aktuella svenska målen för förnybar energi förverkligas. Mer detaljerade studier kring de förnybara energislagens påverkan på miljömålen krävs således för att undvika negativ miljöpåverkan från förnybar energi i framtiden. Denna rapport har utifrån dagens vetenskapsläge kartlagt de viktigaste verkningarna på de svenska miljömålens uppfyllelse från förnyelsebar energiteknik, och utgör således en grund för ett sådant mer omfattande arbete. Avslutningsvis ges ett antal rekommendationer inför fortsatta studier på området.

Author

Sverker Molander

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Helene Ahlborg

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Rickard Arvidsson

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Linus Hammar

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Duncan Kushnir

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Are Wallin

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Jenny Westerdahl

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Other Environmental Engineering

ISBN

978-91-620-6391-7

More information

Created

10/8/2017