Individuell mätning och debitering i flerbostadshus - Underlag för offentlig upphandling
Report, 2009

Denna rapport redovisar resultat från en studie om Individuell mätning och debitering i flerbostadshus som genomförts på uppdrag av SABO. Rapporten ger förslag på kravspecifikation för en kommande gemensam, offentlig upphandling av denna typ av tekniska lösningar och tjänster. Vidare redovisas en nulägesanalys samt en analys av vilka övriga tjänster utöver mätning och debitering som ska fungera på samma plattform. Individuell mätning och debitering (IMD) kommer allt mer i fokus, främst som ett resultat av ökade satsningar på energieffektivisering. Projektet har utvecklat underlag för en systemlösning med tydliga gränssnitt mellan de olika systemdelarna. Därmed kan samtliga delar konkurrensutsättas, särskilt den utrustning som finns i stora mängder ute i husen. Detta i motsats till dagens situation där låsningar till en enda leverantör är legio. Projektet har haft en styrgupp sammansatt av ett antal SABO-företag samt representanter för SABO och inköpsföreningen HBV. Styrgruppen bedömer att IMD införs i ca 40.000 lägenheter i enbart det egna beståndet inom några år. Detta innebär att antalet lägenheter med IMD i princip fördubblas i Sverige.

mätsystem

tappvatten

uppvärmning

standardiserade gränssnitt

kravspecifikationer

Individuell mätning och debitering

leverantörsoberoende

elenergi

Author

Lennart Jagemar

Mats Olsson

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

1653-3569

Report CEC - Chalmers EnergiCentrum CEC, Chalmers tekniska högskola: 2009:1

More information

Created

10/7/2017