SEWSYS – ett verktyg för att bestämma källor till dagvattenföroreningar och pröva olika åtgärder
Magazine article, 2006

Dagvatten transporterar stora mängder toxiska ämnen till våra vattendrag. En substansflödesmodell har utvecklats för att möjliggöra analys av scenarier relaterade till föroreningsminskande åtgärder och källkontroll. Datormodellen har fått namnet SEWSYS och innefattar generering och transport av föroreningar i urbana avrinningsområden. Föroreningarnas källor är också beskrivna i modellen och inkluderar exempelvis materialkorrosion, bromsslitage och däckslitage. SEWSYS främsta egenskap är möjligheten att analysera föroreningar och dess mängder utifrån de bidragande källorna. För närvarande hanterar modellen 20 olika substanser som innefattar näringsämnen, metaller och organiska föroreningar. Det är möjligt att simulera både dagvatten och hushållsspillvatten, antingen i kombinerade eller i duplikata avloppssystem. Modellens möjligheter demonstreras i denna artikel genom ett urval av resultat från två tillämpade studier där SEWSYS använts för substansflödesmodellering. Baserat på den detaljnivå som modellen har i beräkningarna av dagvattenföroreningar och erfarenheter från flera tillämpade studier har SEWSYS visats sig vara ett användbart verktyg för att simulera dagvattenföroreningar och utvärdera åtgärder som bygger på källkontroll.

pollution sources

heavy metals

pollution load

source control

substance flow modelling

nutrients

stormwater

Author

Stefan Ahlman

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

Vatten

0042-2886 (ISSN)

Vol. 62 1 39-48

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017