MODELL FÖR OPTIMERAD ENERGIEFFEKTIVITET I BELYSNINGSANLÄGGNINGAR FÖR CELLKONTOR OCH KONTORSLANDSKAP
Report, 2013

Projektets resultat visar att en erfaren belysningsplanerare som använder modern ljusteknik på ett kreativt sätt, kan med hjälp av energibesparande ljusdesignprocess (E-LDP) utvecklad i projektet, skapa en myck-et energieffektiv belysningsanläggning samtidigt som brukarnas ljusmiljö förbättras. Projektet vilar i den interaktionstanke om samband mellan människa, ljus, färg och rum (MLFR) som utvecklats i den avhand-ling som föregår post dok projektet. I projektet uppvisas vad en förbättring av interaktionen MLFR för innemiljö kan ge vad gäller rumsut-formning, brukarstöd och energibesparing. Förhållningssättet är inom belysningsplanering en ny och an-norlunda infallsvinkel. E-LDP kan användas omgående. Avgörande för hur snabbt E-LDP kan etableras som planeringsmetod är beroende på hur snabbt marknadens aktörer kan ställa om och utveckla tankesätt och praxis. Belysningsplanering med E-LDP har stor potential att bli det verktyg som politiker och myndigheter be-höver, för att nå belysningsområdets ambitiösa mål inom miljö- och energibesparing bl.a. näranollenergi-byggnader (NNEB). E-LDP kan tillämpas direkt, samtidigt som omställningsprocessen mot mer energief-fektiva belysningsanläggningar påskyndas och sysselsättning skapas i värdekedjan. Projektet mätexempel utgår från rimligt goda dagsljusförhållanden. Mätningarna utfördes under 23 mätdagar 2013 nära Uppsala, fördelade på årets 12 månader under 11 timmar med 10 observationstillfällen mellan 8-19. Vid jämförelse mot alternativa modeller för belysningsplanering beräknade med datorbaserad ljusdesign-process (D-LDP) har det mätexempel som utformats med E-LDP, lägst energianvändning. Modellen i studien är prövad såväl mot goda dagsljusförhållanden som mot mörker. Principiellt bygger E-LDP på maximalt utnyttjande av dagsljuset, ljuskällor med högt lumental/W och låg effekt, som används kort tid av dagen och enbart i de delar av rummet där det behövs. Dessutom används i belysningsplaneringen styrkriterier utifrån en rumslig, mänsklig och ergonomisk utgångspunkt. Anläggningens energibesparing uppnås med dynamiska styrkriterier, lägre nivåer för allmänljus (ca 40 Lux på vägg), och dagsljusstyr-ning. Teoretiskt kommer ca 50 % av besparingspotentialen från minskad tid och ca 50 % från minskad effekt. Ett förslag till styrkriterier baserat på dagsljuskvot har utvecklats för styrning av den kompletterande be-lysningen. Mätexemplet visar att samtidigt som brukarnas ljusmiljö förbättras med den planering som genomförts med hjälp av E-LDP, minskas användningen av elenergi till 0,55 (W/ m²&h) dvs. med ca 20-22 ggr (teoretiskt typvärde 16 ggr), motsvarande en besparingspotential på ca - 95 %, jämfört med refe-rensalternativet på (12,4 W/ m²&h, STIL2) som ligger nära mätexemplet och nuläget i svenskt kontorsbe-stånd. E-LDP är generellt tillämpbar. Det är därför fullt rimligt att belysningsplanering med E-LDP representerar en potential på > 10 ggr eller > 90 % energibesparing. Dagens svenska elanvändning för belysning kan därför åtminstone teoretiskt minskas med E-LDP, från dagens 14 TWh idag till ca.1-2 TWh. En sänkning från 10 % av total elan-vändning till ca 1-2 %. Motsvarande siffror för elanvändning för kontorbelysning är ca.6,5 TWh (upp-skattning från EU statistik) vilket skulle kunna minskas till ca.0,5 TWh dvs. en sänkning från ca.45 % till ca 5-10 % av kontorens elanvändning för belysning.

E-LDP

Energibesparande ljusdesign process

Author

Monica Säter

Chalmers, Architecture

Subject Categories

Design

Health Sciences

Environmental Sciences

More information

Created

10/7/2017