Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg
Report, 2013

Under perioden maj 2012 till juni 2013 genomfördes en fördjupad boendedialog i Familjebostäders bestånd i området Långängen i Göteborg. Området består av flerbostadshus byggda i början av 1950-talet. Syftet med den fördjupade boendedialogen är att medvetandegöra och bygga konsensus kring behovet och genomförandet av en större renovering. I dialogprocessen ingår en rad aktiviteter och projektspecifika data har samlats in från dagens boende genom en nulägesbeskrivning, genskjutsintervjuer, en enkätundersökning, en gå-tur, och en fokusgruppsintervju. Nulägesbeskrivningen beskriver området och befolkningens sammansättning utifrån statistik och genomförda studier med fokus på sociala aspekter. Genskjutsintervjuer, som är kortare former av intervjuer, ger en översiktlig bild av de yttre boendekvaliteterna. Enkätundersökningen visar hyresgästers syn på sin bostad, sitt område och deras inställning och tankar kring framtida renoveringar. Gåturen, en metod för utvärdering av valda platser med boende och människor som arbetar i den aktuella miljön på plats samtidigt, identifierar platsernas utvecklingsmöjligheter. Fokusgruppsintervjun ger en fördjupad förståelse för de yngre boendes syn på sitt område och behovet att förnyelse och bevarande. Resultaten från undersökningarna har återkopplats löpande till Familjebostäder och på ett återkopplingsmöte till boende. Processen pågår och dialogen fortsätter i form av referensgrupper. “Fördjupat boendedialog i Långängen, Göteborg” är också ett delprojekt inom forskningsprojektet Rebo – Strategier för integrerat hållbar renovering av bostadsbestånd – Fokus på perioden ‘folkhemmet’.

boendedialog

renovering

folkhemmet

Author

Camilla Ottosson

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Architecture

More information

Created

10/7/2017