Luftstötvåg
Report, 2012

Ett skyddsrum/skyddscentral skall klara av olika typer av extrema belastningar. En sådan är påverkan av en detonerande sprängladdning på nära eller långt håll. Denna rapport behandlar uppkomsten av luftstötvågor orsakade av en dylik explosion, stötvågens utbredning samt med vilken kraft den påverkar sin omgivning. Det grundläggandet syftet med arbetet är att införskaffa samt dokumentera information om hur en luftstötvåg uppkommer, dess utbredning samt vad som händer med den då den träffar en byggnad. Vidare behandlar rapporten hur dessa parametrar behandlas för att bestämma den belastning som en luftstötvåg kan utgöra på en byggnad. En viktig mål har varit att åstadkomma en grundlig och pedagogisk dokumentation i ämnet som syftar till att fungera som en god grund för fortsatt arbete rörande den påverkan som en luftstötvåg kan ha på sin omgivning. En betydande del av arbetet behandlar sambandet mellan olika stötvågsparametrar samt jämförelsen med häri härledda uttryck med samband givna i litteraturen. Särskild vikt har lagts vid att undersöka betydelsen av att betrakta luft som en ideal gas med konstant värmekapacitetskvot och det har av detta visat sig att dess variation med trycket får märkbar betydelse då trycket överstiger omkring 1000 kPa. Vidare har bakgrunden till de empiriska samband som idag nyttjas i olika handböcker undersökts och bakomliggande utvärderingar har, där så varit möjligt, kritiskt granskats. Detta har frambringat en del inkonsekventa antaganden som gjorts i de ursprungliga utvärderingarna och har även höjt ett antal frågetecken rörande giltigheten hos valda delar av de empiriska samband som idag nyttjas.

explosion

TNT

Machvåg

diffraktion

luftstötvåg

reflexion

skallag

ConWep

Author

Morgan Johansson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Building Technologies

ISBN

978-91-7383-265-6

More information

Created

10/7/2017