Optimering av handlingsplaner för utveckling av hållbara arbetsprocesser inom vården
Report, 2014

Det övergripande syftet med projektet var att skapa bättre förutsättningar för att kombinera effektiva flöden och en god arbetsmiljö bland anställda inom sjukvården. I projektet studerades vad som har betydelse i selektionsprocessen av lösningsförslag fram till handlingsplan vid användning av Ergonomisk VärdeFlödesAnalys (ErgoVFA), dvs. värdeflödesanalys med integrerat arbetsmiljöperspektiv. Tre vårdenheter ingick i projektet. Tillvägagångssättet vid vårdenheterna var att identifiera ett flöde i sin verksamhet, genomföra analys av det valda flödet med hjälp av ErgoVFA, ta fram lösningsförslag och upprätta en handlingsplan och implementera. Datainsamling skedde med hjälp av intervjuer med vårdenhetschefer och analysgrupper. Syftet med intervjuerna var att få en förståelse för val av flöde, problemidentifiering samt eventuella selektionsmekanismer från lösningsförslag fram till handlingsplan. Dessutom ställdes intervjufrågor utifrån ledarskapsteorin ”servant leadership” när det gäller dialogen och samspelet mellan vårdenhetschefen och medarbetarna under förändringsprocessen. Resultaten indikerar, när det gäller den initiala selektionsprocessen av lösningsförslag, att det är viktigt att det finns en öppenhet och delaktighet på vårdenheten där ledningen uppmuntrar sina medarbetare att komma med nya idéer (”empowerment”). När det gäller faktorer som har betydelse för hur goda idéer på bästa möjliga sätt når fram till handlingsplanen visar resultaten att det är viktigt med en förankring hos ledningen. Med ErgoVFA visualiseras problem för olika yrkeskategorier och på så vis skapas transparens i organisationen. Resultat från vårdenheterna vittnar också om betydelsen av att ha en långsiktig vision (”stewardship”) för att medarbetarnas idéer ska nå fram till handlingsplaner.

ledarskap

sjukvård

värdeflödesanalys

arbetsmiljö

servant leadership

Author

Jan Johansson Hanse

University of Gothenburg

Caroline Jarebrant

University of Gothenburg

Jörgen Winkel

University of Gothenburg

Ulrika Ny Harlin

Chalmers, Product and Production Development, Production Systems

Kerstin Ulin

University of Gothenburg

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Work Sciences

Applied Psychology

More information

Created

10/7/2017