Samband mellan immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt
Report, 2016

Investeringar i immateriella tillgångar står idag för en betydande del av företags tillgångar, och hanteringen av dem är en viktig del i organisationernas arbete med att stärka sin konkurrenskraft. På samhällsnivå står dessa investeringar för en ökande andel av de totala investeringarna i ekonomin och är därmed är en avgörande faktor för fortsatt ekonomisk tillväxt och välstånd. Vinnova och Patent- och registreringsverket (PRV) har av regeringen fått i uppdrag att bidra till en förstärkt kunskapsutveckling, det vill säga forskning, om sambandet mellan immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt och nyttjandet av patentinformation som strategiskt verktyg. Med syftet att få fram en bild av kunskapsläget, och för att identifiera behov av ytterligare forskning, finansierade Vinnova under 2016 två kunskapsöversikter: Management av immateriella tillgångar som adresserar kunskap om samband på organisationsnivå och ger en översikt av forskning kring hur management av immateriella tillgångar framtagna i innovationsprocesser bidrar till konkurrenskraft. Immateriella tillgångar, innovationer och ekonomisk tillväxt/välstånd på makronivå avser som titeln antyder kunskapsläget kring dessa samband på samhällsnivå.

Patent

innovationssystem

immateriella tillgångar

immateriella rättigheter

Author

Marcus Holgersson

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Simon Ek

Roger Svensson

Subject Categories

Economics

Business Administration

Law (excluding Law and Society)

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

ISBN

978-91-87537-62-2

More information

Created

10/8/2017