Temperatur- och hållfasthetsutveckling hos betong med Anläggningscement FA
Magazine article, 2017

Anläggningscement har använts under lång tid vilket gör att det finns en omfattande uppföljning av hur väl simuleringarna stämmer överens med verklig temperaturutveckling. Men på senare tid så har en ny typ av cement, som har moderat värmeutveckling, accepterats i AMA Anläggning 17 och denna kan innehålla upp till 20 procent flygaska. Cementa (Heidelberg Cement) har nyligen introducerat ett sådant cement, vilket benämns Anläggningscement FA, CEM II/A-V 42,5 N – MH/LA/NSR. Då detta cement är relativt nytt så har det inte använts i så många projekt och därför saknas uppföljning och jämförelse mellan beräknad och uppmätt värmeutveckling i grova konstruktioner. Av detta skäl finns det ett behov att undersöka och dokumentera hur den nya typen av cement fungerar i praktiken och om simulering med de framtagna materialparametrarna ger god överensstämmelse med uppmätt temperaturutveckling.

flygaska

Betong

cement

värmeutveckling

Author

Oskar Esping

Thomas Concrete Group

Ingemar Lövgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Bygg och teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2017 7 45-47

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Latest update

8/11/2023