Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 - en kartläggning av sektorns miljöarbete
Report, 2007

Studien har kartlagt företagens syn på miljöutmaningen, responsen på densamma samt resultatet av genomfört miljöarbete. Enkätstudien som genomfördes under hösten 2006 riktades till miljöansvariga i inom svensk bygg- och fastighetssektor, av totalt 542 företag svarade 246. Resultaten visar att företagen upplever att miljöproblemen minskat något eller varit oförändrade under den senaste fyraårsperioden, men också att sektorn fortfarande kämpar med energifrågan och bruk av ej förnyelsebara material. Företagen fortsätter dessutom att lägga resurser på avfallshantering och miljöledningssystem. Företagen uppskattar att de främst uppnått resultat inom källsortering och kemikalieanvändning. I grova drag har bygg- och fastighetsföretagen under den senaste perioden satsat ännu mer på det man redan satsat mycket på. Resultaten visar att hindren för att göra gröna affärer idag upplevs mer framträdande, vilket lett till att fler tappat tron på marknadsmekanismer som lösning på problemen. Istället har lagstiftande åtgärder som främsta lösning stärkts. Under perioden har konceptet hållbar utveckling fått genomslag, även om det hittills inte påverkat organiseringen av arbetet i företagen. Slutsatsen som dras är att företagen inom bygg- och fastighetssektorn har ett aktivt miljöarbete men att utvecklingen på området uppvisar en viss utvecklingströghet. Studien identifierar sex möjliga orsaker till denna tröghet vilka presenteras i rapporten.

miljöarbete

miljöåtgärder

miljöbarometern

enkätstudie

attityder

Bygg- och fastighetssektorn

Author

Pernilla Gluch

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Birgit Brunklaus

Chalmers, Energy and Environment

Karin Johansson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Örjan Lundberg

Chalmers, Energy and Environment

Ann-Charlotte Stenberg

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Economics and Management

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

Other Social Sciences not elsewhere specified

ISBN

978-91-976181-3-7

More information

Latest update

11/5/2018