Undervisa och examinera akademisk hederlighet
Other conference contribution, 2017

KORT SAMMANFATTNING
Vi har lagt in en obligatorisk föreläsning om Akademisk hederlighet, plagiering och otillåtet samarbete i en av de inledande obligatoriska kurserna i mastersprogrammet MPWPS. Färdigheterna testas dels direkt med en quiz, men framför allt genom en individuell skriftlig laborationsrapport.
ABSTRACT
Antalet anmälda fall av misstänkt plagiering vid högskolorna ökar i en betydligt högre takt än andra former av anmälda disciplinärenden (UKÄ, 2014). Vad som avses med plagiering och hur man undviker det är dock inte självklart. För att kopiering ska bli otillåten i dessa sammanhang måste den ha utförts med avsikt att vilseleda under examination (Carroll och Zetterling, 2009). Våra erfarenheter från tidigare år visar att vi behöver arbeta mer aktivt med begrepp som akademisk hederlighet och plagiering. Det har inte varit tillräckligt att dela ut Chalmers policy kring akademisk hederlighet (Wennberg 2009) och en kort genomgång vid mottagning av mastersstudenterna. I en av de obligatoriska kurserna i första läsperioden på mastersprogrammet Trådlös Teknik, Fotonik och Rymdteknik har vi därför kombinerat en obligatorisk föreläsning kring akademisk hederlighet med inlämning av en individuell laborationsrapport. Under första halvan av föreläsningen definierar vi plagiering, ser vad som står i högskoleförordningen, hur man skriver utifrån källor, samt informerar om den hjälp Chalmers kan erbjuda vid rapportskrivning, t.ex. CHOCS och engelska-kurser. Under andra halvan av föreläsningen besvarar studenterna m.h.a. sina mobiler en quiz med åtta olika påståenden kring plagiering och otillåtet samarbete. Frågorna är hämtade från Henriksson (2008). Vi avslutar med att gå igenom de olika påståendena tillsammans och tittar på fördelningen av korrekta och felaktiga svar. Inför rapportskrivandet tilldelas varje student slumpmässigt att skriva en mer utförlig laborationsrapport kring en av de sju obligatoriska laborationsuppgifter som ingår i kursen. De skickar in ett utkast av rapporten till Ping Pong via Urkund. Studenterna ger sedan återkoppling på varandras utkast, s.k. peer review. Studenterna tar med rekommendationerna som de fått från peer review och lämnar sedan in en slutlig rapport till lärarna för granskning. Kursen har precis avslutats, men vi kommer utvärdera effekten m.h.a. en tillagd fråga i kursenkäten, och en jämförelse av förekomsten av plagiat i årets och föregående års rapporter.
Använd litteratur
Carroll, J.J., Zetterling C.M. (2009). Hjälp studenterna att undvika plagiering. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan.
Henriksson, A.-S. (2008) Att förebygga plagiat i studentarbeten – en pedagogisk utvecklingsmöjlighet. Uppsala: Uppsala universitet.
UKÄ rapport 2014:3, Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor. Stockholm, Universitetskansler-ämbetet.
Wennberg. B. (2009) Akademisk hederlighet på Chalmers – Vilka är våra spelregler? Göteborg: Chalmers tekniska högskola.

Akademisk hederlighet

plagiering

etik

Author

Hans Hjelmgren

Microwave Electronics

Sheila Galt

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Photonics

KUL 2017 Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande
Göteborg, Sweden,

Subject Categories

Didactics

Communication Systems

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

4/18/2019