Vetenskaplig slutrapport
Other, 2020

FoU-projektet innehåller tre delstudier.
Den första delstudien undersöker kompensationstänkandet i 8 detaljplaner i Göteborg som innehåller exploateringar i områden av riksintresse för kulturmiljövården. Av studien framgår att kulturmiljökompensation är ett begrepp som framträder på flera sätt i planeringsprocessen, från planuppdrag till antagen detaljplan. Kompensation visar sig såväl i planförslag som i konsulternas planeringsunderlag (utredningar). I planförslagen uppträder kompensation som resultat av kritik mot rivningar och påverkan från tillkommande bebyggelse. Exempel är krav på minimering av planerad exploatering, kritiska synpunkter på gestaltningen av nya byggnader och planbestämmelser som både möjliggör ny bebyggelse och skyddar befintliga kulturvärden.
Den andra delstudien fokuserar på kulturella ekosystemtjänster. Forskningsfrågan handlar om på vilket sätt som föreställningar om kulturvärden ingår i kulturella ekosystetjänster. I studien analyseras hur begrepp för kulturarv och kulturmiljö redovisas, förstås och används i vägledningar på nationell, regional och lokal nivå i Sverige. Sammanlagt granskas 11 rapporter om ekosystemtjänster utgivna av statliga myndigheter, kommuner och företag.
Den tredje delstudien redovisar resultat från en internationell workshop med presentation av artiklar som behandlar kompensation, arkitektur, kulturmiljö och planering. Avsikten med workshoppen var att sätta in kompensationstänkandet i en internationell kontext. Resultatet har publicerats i en bok (proceeding) med 9 kapitel av forskare från Danmark, England, Finland, Grekland, Norge och Sverige. Kompensation är i bidragen länkat till transformering av kulturmiljöer.

riksintresse

detaljplaner

arkitektur

kulturmiljö

Kompensation

Creator

Magnus Rönn

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Other Humanities

More information

Latest update

5/15/2020