Nattstadsplanering i Sverige Förutsättningar och åtgärdsförslag
Report, 2020

Syftet med studien har varit att undersöka hur de särskilda förutsättningar som råder när det saknas dagsljus hanteras inom planering i Sverige och att vid behov formulera förslag på åtgärder. 

Metoden omfattar intervjuer med representanter från olika kommuners plan- och bygglovsenheter, instudering av plan- och bygglovhandlingar respektive kommun- och stadsdelsomfattande belysningsprogram. Arbetet omfattar även instudering av hur ljusanordningar som begrepp ingår i den svenska PBL-lagstiftningen, samt en över-siktlig jämförelse av ljusplanering i Danmark och Norge. 

Resultatet tyder på att de särskilda förutsättningar som råder när det saknas dagsljus beaktas inom den fysiska planeringen, men att plan- och bygglovhandlingar sällan redovisar specifika analyser och förslag, som kan kopplas till stadens användning och gestaltning under dygnets mörka perioder, till exempel avseende utomhusbelysning. Ljusplanering sker istället ofta i belysningsprogram (eller motsvarande), som saknar formell status inom kommunens planering. Utifrån resultatet bedömer vi att nuvar-ande hantering av nattstadsspecifika förutsättningar innebär att: 1) tillräcklig hänsyn inte tas till allmänna intressena i situationer när det saknas dagsljus, 2) medborgare, myndigheter och andra aktörer har ett litet formellt inflytande över hur den offentliga miljön gestaltas när det är mörkt ute och 3) det finns stora skillnader mellan hur olika kommuner tolkar PBL och lagstödet för om och hur belysning kan regleras. 

Våra förslag till åtgärder syftar till att främja en planering som beaktar situationer utan dagsljus och som innebär att belysning kan utgöra en integrerad del i samhällsplan-eringen i stort, och att öka likvärdigheten mellan olika kommuner. Vi föreslår att: 

• Lagstöd och praxis gällande ljusanordningar utreds, förtydligas och kommuniceras. 

• Metoder för nattstadsplanering i kommunal- och regional fysisk planering utvecklas, testas och utvärderas för olika miljöer. 

• Det statliga, regionala och kommunala ansvaret för den fysiska planeringen förtydligas avseende de förutsättningar som råder utan dagsljus. 

• Ett kunskapslyft om belysning och förutsättningar för nattstadsplanering genomförs på nationell och regional nivå. 

Författare Clara Fraenckel & Mari Tastare Handledare: Monica Billger

ljusplanering

PBL

nattstadsplanering

plan- och bygglagen

ljusanordning

belysning

fysisk planering

Author

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Other Engineering and Technologies

Civil Engineering

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: 2020:14

Publisher

Department of Architecture and Civil Engineering (ACE)

More information

Latest update

11/23/2020