ETAPP III: VIRTUELL PRODUKTIONS PLANERING - MED HJÄLP AV BIM OCH VISUALISERING.
Report, 2021

Denna rapport presenterar resultatet från en genomförd FoU-projekt och forskningsstudier (teknisk
doktor) med fokus på att studera visuell produktionsplanering och utveckla ett digitaliserat Virtuellt produktionsplaneringssystem. Byggprojekt sägs ofta vara försenade och över budget, detta kan delvis spåras till tidsplaner som är  orealistiska eller inte följs. Planeringskunskapen blir personberoende och erfarenhet är svårt att  föra över mellan projekt. Att ta med deltagarna i byggproduktionen i planeringen av projektet  skapas engagemang och möjligheter till kunskapsöverförande. Planeringsmetodiken som varit utgångspunkten, är en visuell produktionsplaneringsmetod som  används av många av de stora byggbolagen för att skapa den övergripande strukturen av tidsplanen.  I grunden har Whiteboards eller post-it-lappar och märkpennor använts för att ta fram strukturen  för tidsplanen. Grundprincipen har varit att del olika delaktiga aktörerna planerat och satt upp  sina lappar med aktiviteter i tidsplanen. Ordningen har diskuterats fram mellan deltagarna. Den vidareutvecklade Virtuella produktionsplaneringen (VPP), tar detta ett steg längre och drar  nytta av byggnadsinformationsmodellen, den informationsrika 3D-modellen, för att ge underlag till  aktiviteterna. Traditionell planeringsprogramvara saknar möjligheten att jobba flera mot samma  tidsplan, dessutom är den visuella kopplingen knapphändig. Detta visar att det behövs ett system  som bättre hanterar samarbetsaspekter av tidsplanering och kommunikation. Slutsatsen från utvärderingarna av det utvecklade planeringsverktyget är att det genom att  digitalisera planeringsprocessen så kan deltagarna lättare diskutera ett problem och få en  bekräftelse på en gemensam förståelse av problemet. Den slutprodukten, produktionstidsplanen kan  granskas omedelbart med hänsyn till datum och tider i stället för att vänta på att en planerare  lägger in pappersutkastet på tidsplanen i ett planeringsverktyg.

Sammantaget ger denna typ av planering med support från digitala verktyg bättre:
• granskning och identifiering av felkällor i projekteringen,
• testning och granskning av byggbarhet av projektet,
• sammanförande av kunskap och erfarenheter från projektering och produktion,
• laganda och Team-building för projektet,
• gemensam målbild och målplan,
• möjlighet till omedelbar granskning av tidsplan,
• kortare väntetider från utkast till färdig tidsplan.
Utvärderingar med VPP-prototypen visar att det sannolikt skulle kunna tillföra en ökad tillförlitlighet och effektivitet i produktionen, speciellt kring själva framtagandet av produktionstidsplaner.

En demonstration av verktyget finns på https://youtu.be/IRanaGhtaAI

LEAN

Produktions planering

BIM

Author

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Mattias Roupé

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Virtual Produktion Planning with the help of BIM and visualization, Phase III

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF) (13609), 2018-11-01 -- 2021-03-31.

Subject Categories

Other Computer and Information Science

Other Civil Engineering

Computer Systems

Publisher

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

More information

Latest update

4/14/2022