Markanvisningstävlingen som verktyg i strategisk utveckling: Del 1 Arkitekternas erfarenheter
Report, 2022

Bakgrund

Kommunen har en nyckelroll i markanvisningstävlingen med möjlighet att styra samhällsbyggandet mot hållbarhet. I markanvisningstävlingen förfogar kommunen över fyra styrmedel; (a) arrangör med ansvar för tävlingsprogram och val av vinnare, (b) markägare med rätt att reglera vinnande kvaliteter i markanvisnings- och marköverlåtelseavtal, (c) planmyndighet som bestämmer utformning och användning av tävlingstomten i detaljplaner samt (d) beslutsfattare vid bygglov för vinnande förslag.

Syfte och forskningsfrågor

FoU-projektet syftar till kunskap om gestaltning, hållbarhet och klimatomställning i svensk samhällsbyggnad. Projektet finansieras av CMB, Centrum för Management i Byggsektorn, och söker svar på tre huvudfrågor: Vad har företagen för erfarenheter av kraven på gestaltning och hållbarhet i tävlingsprogram? Vilka affärsmässiga steg har företagen tagit för att kunna producera lösningar på hållbarhets- och klimatfrågor? Vilka strategiska processer bidrar till cirkulära lösningar i tävlingar?

Metod och urval

Tre markanvisningstävlingar i Kinna, Mellbystrand och Varberg undersöks i FoU-projektet. 12 tävlande team av arkitektkontor och byggföretag har intervjuats. Dessutom har jurymedlemmar intervjuats för att få en helhetsbild av studerade tävlingsprocesser. Som komplement till intervjuerna har tävlingsdokument (markanvisningspolicy, tävlingsprogram, tävlingsförslag och juryutlåtanden) analyserats.

Resultat

Denna delredovisning av FoU-resultat behandlar arkitekternas erfarenheter av markanvisningstävlingarna. Resultatet presenteras och diskuteras i följande teman: Att tävla i arkitektur och stadsbyggnad, Intresse av marken, Affärsmodeller, Tävlingsprogrammen, Juryns utvärderingsmetod, Designteam och tävlingsförslag, Gestaltningskriterier, Hållbarhetskriterier, Cirkulära processer och innovation. Det är både arkitektkontor och byggföretag som varit initiativtagare och sökt partner till tävlingen. I en majoritet av fallen är byggaktören som tagit första kontakten och önskat utveckla ett tävlingsförslag som svar på arrangörens program.

Markanvisningstävling

Designteam

Arkitekter

arkitekt

Author

Magnus Rönn

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Christian Koch

Halmstad University

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Architecture

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: ACE 2022-5

Publisher

Chalmers

More information

Latest update

10/27/2023