Markanvisningstävlingen som verktyg i strategisk utveckling: Del 2. Arrangörens erfarenheter
Report, 2022

FoU-projektet syftar till att utveckla kunskap om gestaltning, hållbarhet och klimatomställning i samhällsbyggandet. Markanvisningstävlingen används som empiri och utgångspunkt. Projektet finansieras av CMB, Centrum för Management i Byggsektorn. Bakgrunden är kommunernas nyckelroll i byggandet som tävlingsarrangör, markägare och planmyndighet. Som arrangör svarar kommunen för tävlingsprogram och utser vinnare. I egenskap av markägare kan kommunen överföra vinnande kvaliteter till markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal. I rollen som planmyndighet reglerar kommunen markens användning i detaljplaner och kan följa upp vinnande förslag i samband med bygglov.

Denna studie behandlar tre markanvisningstävlingar i Kinna, Mellbystrand och Varberg som fokuserar på gestaltning och hållbarhet. Insamlade data består av intervjuer med nyckelpersoner och analyser av dokument. Kommunernas markanvisningspolicy fördelar ansvaret mellan politik och förvaltning. Politiken beslutar om riktlinjer för markanvisningar och tilldelning av mark till byggherren bakom vinnande förslag. Förvaltningen tar fram beslutsunderlag, planerar tävlingsprocesser och utser vinnare.

Kommunernas markanvisningspolicyer förmedlar en förenklad bild av tävlingen. Mark kan anvisas via tävling, anbud och direktanvisning. Tävlingen i kommunernas affärsmodell innehåller en serie strategiska överväganden som kommer till uttryck som tävlingsform, tävlingsuppgift, bedömningskriterier, inlämningskrav och utvärderingsmetodik. Tävlingsförslag och juryutlåtanden är offentliga handlingar är tillgängliga i sin helhet efter förfrågan till respektive kommun.

Markanvisningstävling

Hållbarhet

Gestaltning

Author

Magnus Rönn

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Christian Koch

Halmstad University

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Architecture

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: 2022:6

Publisher

Chalmers

More information

Latest update

10/26/2023